Retro & Böisi Lovas

Wosäch Pixu gägäsitig no ä guätä Tag wünschä.

Panzer Dragoon Mini [Game Gear]

Grossi Ãœberraschig. Äs het äs Panzer Dragoon fürä GG gäh O_o Muäs zwar geschtah dasimi ufm GG nid würkläch gross uskennä, abr chamr o vorschteuä das viu GG Besitzer o nix drvo gwüsst hei. Vorauäm wöus numä ds Japan erschinä isch. Abr mau witr zum Schpiu… Panzer Dragoon Mini isch wiä sini grossä Ableger ä Railshooter. Natürläch mit Technischä Ischränkigä. […]